TEST

NPV-Afdeling Hollands Hart

Wij zijn telefonisch te bereiken op 0182-744006 of via het contactformulier op de site.

Postadres: Marathonlaan 24, Gouda
IBAN: NL37 INGB 0005 1271 62

Laatste nieuws

Jaarvergadering 2020 - Gaat gewoon door!

Afgelopen vrijdag zijn er door het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd in verband met COVID-19. Daarnaast heeft de veiligheidsregio Hollands Midden een nieuwe noodverordening geactiveerd (zie noodverordening of de website van de veiligheidsregio). Waddinxveen valt onder deze veiligheidsregio. De jaarvergadering is aangemeld bij de veiligheidsregio omdat het voor het bestuur van te voren niet is in te schatten hoeveel personen zullen komen (meer of minder dan 50 personen). Het kerkgebouw kan volgens de regels maximaal 100 personen ontvangen.
Eerder beschreven regels in de uitnodiging en de website blijven dus gelden!

BASISREGELS:
- Blijf thuis bij klachten!
- Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

Overige regels
- Maximaal 100 personen aanwezig.
- Er staat handgel gereed.
- U krijgt een plaats toegewezen bij aankomst.
- Een jas neemt u mee naar uw plaats, de garderobe is buiten gebruik.
- De toiletten worden niet gebruikt.
- De collecte wordt na afloop van de jaarvergadering bij de uitgang gehouden, daar staat een rek met de collectezak.
- Koffie en thee tijdens de pauze wordt gecoordineerd uitgegeven/uitgeschonken.Jaarvergadering 2020

Op 23 september 2020 hopen wij in Coronavorm* de jaarlijkse ledenvergadering te houden in de Hoeksteen te Waddinxveen.
Deze avond heeft als thema: Ontwikkelingen in de Ouderenzorg.
Spreker is Teunis Stoop, in het dagelijks leven voorziter van de raad van bestuur Cedrah, en tevens voorzitter van de Nederlandse Patiënten Vereniging.
Details kunt u vinden in onderstaande flyer.

We hopen u te ontmoeten!

Secretarieel verslag 2019

Secretarieel verslag 2019

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2019

Flyer ledenvergadering

Flyer 2020BASISREGELS:
- Blijf thuis bij klachten!
- Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

*Coronavorm:
- Maximaal 100 personen aanwezig.
- Er staat handgel gereed.
- U krijgt een plaats toegewezen bij aankomst.
- Een jas neemt u mee naar uw plaats, de garderobe is buiten gebruik.
- De toiletten worden niet gebruikt.
- De collecte wordt na afloop van de jaarvergadering bij de uitgang gehouden, daar staat een rek met de collectezak.
Vacature - Voorzitter (16 oktober 2019)

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Onze huidige voorzitter is in 2018 met toestemming van het landelijke bureau opnieuw voor een termijn aangesteld. De komende jaren wil hij zijn taak langzaam overdragen aan een ander. Heeft u, heb jij zin, en tijd om deze taak op je te nemen of ernaar toe te werken in de komende jaren?

Schroom niet en neem contact met ons op!


Verslag thema avond 2017 'Voltooid Leven' (20 juli 2017)

In de kabinetsformatie is ‘Voltooid Leven’ een breekpunt. Op 9 juni 2017 heeft de NPV een thema-avond over voltooid leven georganiseerd.

De heer C.G. van der Staaij, fractieleider van de SGP, gaf een lezing over Voltooid Leven.

Voorafgaand aan de lezing opende de heer C. Stijnen de vergadering met het lezen van een Bijbelgedeelte en met gebed.

De jaarverslagen 2016 van de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd.

Mevrouw J. Terlouw-Bremmer nam hierna afscheid van het bestuur. Ruim 12,5 jaar was zij vrijwillig bestuurslid en penningmeester! Namens de landelijke NPV spelde de heer Stijnen de welverdiende Chai speld op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.

Nogmaals heel hartelijk dank voor alle inzet!

Hierna kreeg de heer van der Staaij de gelegenheid om de lezing te houden.

Aansluitend aan de lezing heeft Mevrouw M. van der Staaij een interview gehouden met Anne Mary Willemsen, vrijwilliger van Diákonos, vrijwillige palliatieve en terminale zorg in Benthuizen en omgeving over dit onderwerp

- het persbericht van Diákonos is hier terug te lezen -

Na de pauze was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De avond werd bezocht door zo'n 68 personen, wat een opkomst! De gehouden collecte bracht 250 euro op ter bestrijding van de onkosten.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief2020

Nieuwsbrief 2020

Nieuwsbrief2019

Nieuwsbrief 2019

Nieuwsbrief2018

Nieuwsbrief 2018

Nieuwsbrief2016

Nieuwsbrief 2016

Nieuwsbrief2015

Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief2014

Nieuwsbrief 2014

Vacatures

Voorzitter

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Onze huidige voorzitter is in 2018 met toestemming van het landelijke bureau opnieuw voor een termijn aangesteld. De komende jaren wil hij zijn taak langzaam overdragen aan een ander. Heeft u, heb jij zin, en tijd om deze taak op je te nemen of ernaar toe te werken in de komende jaren?

Schroom niet en neem contact met ons op!


NPV-Thuishulp

Het NPV-Thuishulp team Gouda heeft al jaren een vrijwillige thuishulp voor het gebied Gouda-Reeuwijk. We werken op dit moment met 18 vrijwilligers die bijna allemaal één of twee cliënten hebben. Onze hulp wordt het meest gevraagd voor (oudere) mensen met een klein sociaal netwerk. Deze hulp bestaat vooral uit het bezoeken van deze mensen zodat er toch contacten met de buitenwereld blijven bestaan. Maar we worden ook regelmatig gevraagd om boodschappen te doen voor mensen die dat niet meer zelf kunnen of we worden ingeroepen voor vervoer naar en van het ziekenhuis. Het gebeurd ook dat onze vrijwilliger een ochtend of middag de taak van een mantelzorger overneemt, zodat deze even zelf iets kan ondernemen. U ziet wel dat het werk heel divers kan zijn. We zouden het heel fijn vinden als we er een aantal nieuwe vrijwilligers m/v bij konden krijgen. Iedere vrijwilliger kan zelf bepalen hoeveel tijd hij/zij beschikbaar wil stellen. Dat kan variëren van één keer per week tot één keer per maand. Op deze manier kan u iets betekenen voor de ander en krijgt u veel dankbaarheid terug! Heeft u interesse of wilt u iets meer weten neem gerust contact met ons op….

Schroom niet en neem contact met ons op!


NPV-Thuishulp

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een landelijk werkzame organisatie die opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven. De Bijbelse opdracht tot zorgzaamheid en solidariteit is het uitgangspunt voor onze hulpverlening. De NPV behartigt de belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn.

Eén van de belangrijkste vormen van onze hulpverlening is de NPV-Thuishulp, die zich richt op het ondersteunen van de mantelzorg en andere praktische vormen van hulpverlening.

Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven. Maar ook ouderen, eenzamen, mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis zijn ontslagen, kunnen een beroep doen op de NPV-Thuishulp.

De vrijwilligers bieden onder meer de volgende soorten van hulp aan:

  • bezoeken van mensen met een klein sociaal netwerk
  • vervoer naar/begeleiden bij bezoek aan ziekenhuis en/of hulpverlening
  • oppassen bij zieken en/of dementerenden
  • boodschappen doen
  • kinderopvang bij kortdurende ziekte van de ouder(s)
  • ontspannende activiteiten met mensen met een lichamelijke- en/of psychosociale beperking

Voor wie?
Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep doen op de NPV-Thuishulp. De hulp is gratis, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die hulp nodig heeft ook van onze diensten gebruik kan maken. Het meest gebruikelijk is dat de vrijwilliger een dagdeel per twee weken voor een cliënt beschikbaar is. In sommige situaties kan daar van afgeweken worden.

Voor meer informatie en/of aanmelding,  neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons via 0182744006

De NPV-Thuishulp beschikt over gemotiveerde vrijwilligers. Regelmatig wordt hen de mogelijkheid tot bijscholing geboden, door daarvoor opgeleide NPV-docenten. Vanzelfsprekend houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en gewoonten van de hulpvrager en hebben bovendien geheimhoudingsplicht.
De vrijwilligers worden begeleid door plaatselijke NPV-Thuishulp coördinatoren die zonodig worden ondersteund en toegerust door consulenten NPV-Thuishulp. Deze consulenten staan onder verantwoordelijkheid van een beleidsmedewerker van het landelijke bureau.

Agenda

Datum Locatie Plaats Onderwerp Spreker Meer informatie
- - - - - -

Archief
Datum Locatie Plaats Onderwerp Spreker Meer informatie
23 September 2020 De Hoeksteen Waddinxveen Ontwikkelingen in de Ouderenzorg Teunis Stoop Sub onderwerpen: Langer zelfstandig wonen/Robotisering in de zorg

Contact